Et periodisk syn er en konkret gennemgang og kontrol af et køretøj med betydning for færdselssikkerheden og miljøet. Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til periodisk syn.

Almindelige personbiler under 3.500 kg. skal som hovedregel til syn hvert andet år, første gang 4 år efter første registrering.

Synets indhold

De færdselssikkerhedsmæssige forhold er f.eks. kontrol af styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, bl.a. hjulophæng, støddæmpere.

De miljømæssige forhold er f.eks. kontrol af røg, kulilte og støj.
Synet kan derfor ikke træde i stedet for en totalbedømmelse af bilens almindelige kvalitative tilstand eller økonomiske værdi.
Synsrapporten

I synsrapporten er noteret fejl og mangler, hvor køretøjet ikke opfylder lovens krav. For at beskrive fejlene præcist og ensartet, er der anvendt tekniske udtryk. Du kan finde et eksempel på en synsrapport her.

Hvis du ikke kan finde din synsrapport, kan du henvende dig til synsvirksomheden og få den tilsendt. Du kan ikke på Trafikstyrelsens hjemmeside se, hvornår køretøjet sidst har været til syn.

I synsrapporten er noteret fejl og mangler, hvis køretøjet ikke opfylder lovens krav.

Synsrapporten

 

Her kan du finde et eksempel på en synsrapport.

Synsresultatet kan være enten:

 • godkendt,
 • betinget godkendt,
 • kan godkendes efter omsyn eller
 • ikke godkendt

Nedenfor er de fire resultater beskrevet nærmere:

‘Godkendt’ anvendes, når der ikke er fundet fejl af betydning for færdselssikkerheden eller miljøet. Godkendelsen betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning.

‘Betinget godkendt’ anvendes, når der er fundet fejl og mangler, som skal rettes. Kontrol med at reparationen er korrekt udført, kræver ikke særlig køretøjsmæssig indsigt. Du skal derfor selv sørge for at få udbedret konstaterede fejl og mangler, og køretøjet er først lovligt derefter.

Når køretøjet er “godkendt” eller “betinget godkendt” ved periodisk syn sørger (om)synsvirksomheden for, at godkendelsen bliver registreret, og du skal ikke foretage mere i anledning af synet.

Har du fået udført et registreringssyn, skal du selv sørge for, at køretøjet bliver registreret. Du får køretøjet registreret ved at aflevere anmeldelsesblanketten til motorekspeditionen på et skattecenter eller hos en nummerpladeoperatør sammen med eventuelle andre dokumenter, som du har fået udleveret ved synets afslutning.

‘Kan godkendes efter omsyn’ anvendes:

 • når der er fundet fejl, som skønnes at indebære en færdselssikkerhedsmæssig risiko
 • når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr
 • når der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontrol, og
 • når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet, eller fejl er opstået ved afhjælpning, medmindre der er tale om mindre væsentlige fejl.

Synsresultatet “Kan godkendes efter omsyn” betyder, at køretøjet skal til omsyn inden for 33 kalenderdage. Datoen for første syn tælles som dag 1. Omsynsfristen kan ikke forlænges. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages omsyn. Bilen skal i stedet fremstilles til et nyt 1. gangssyn.

Synsresultaterne ”Betinget godkendt” og ”Kan godkendes efter omsyn” er suppleret med enten tilladelse til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation, dvs. fra synsstedet til reparatør, eller med køreforbud, der betyder, at køretøjet slet ikke må anvendes, før de konstaterede fejl er udbedret.

‘Køretøjet er ikke godkendt’ anvendes, når køretøjet på baggrund af konstaterede fejl er så dårlig i stand, at en fuldstændig opregning af samtlige konstaterede fejl er ekstraordinært tidskrævende. De væsentligste og mest markante fejl skal dog nævnes i synsrapporten.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet ”Køretøjet er ikke godkendt”, sender synsvirksomheden besked til det lokale skattecenter, der beder politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Klagevejledning

 

Hvis du har spørgsmål – eller hvis du vil klage over synsresultatet – kan du rette henvendelse til:

 • den medarbejder, der har udført synet,
 • lederen på synsstedet, eller
 • (om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens vej 14, 2300 København S, info@trafikstyrelsen.dk er klageinstans for afgørelser truffet af (om)synsvirksomheder. Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Trafikstyrelsen i hænde inden fristens udløb. 

Her vil de hyppigste spørgsmål og svar komme til at stå. Finder du ikke lige det du leder efter skal du være velkommen til at henvende dig til os, enten ved at kontakte os eller henvende dig på vores adresse.